Jdi na obsah Jdi na menu

Pravidla požárního sportu

4. 5. 2008

Pouze nejdůležitější body pravidel PS, kompletmí pravidla -zde-

       

Oděv, obuv a osobní výstroj

l)       Soutěžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji II nebo ve sportov-ním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot (zcela zakrytá stehna a lýtka) a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombi-néze.

Oděv soutěžících musí být čistý a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršení. Musí být zhotoven z  látky, která je neprůsvitná.

2)  Při plnění kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv. To se netýká soutěžícího na 4. úseku štafety 4 x 100 m s překážkami, provádí-li se hašení. Obuv není součástí oděvu.

3)  Soutěžící musí při soutěži nosit oděv standardním způsobem, tričko vždy zastrčené do kalhot, nohavice se nezahrnují.

2)   Obuv soutěžících:

a)      může být použita sportovní obuv nebo zásahová obuv pro hasiče,

b)      podrážka sportovní obuvi může mít drážky, plastické švy, vroubkování nebo výstupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejného nebo podobného materiálu jako základní podrážka,

c)      připouští se tretry s max. délkou hřebů 6 mm,

d)      kopačky se nepřipouštějí.

3)  Při všech soutěžích v požárním sportu musí být používány pro ochranu hlavy přilby splňující podmínky uvedené v příloze č. 6.

4)   Při všech disciplínách požárního sportu se používá  kožený opasek šíře min. 50 mm, tloušťky 3 až 3,5 mm nebo jiný, bez karabin, používaný v požární ochraně.

5)   Každý soutěžící musí mít připevněno startovní číslo, které pro danou soutěž převezme od pořadatele. Startovní číslo musí souhlasit s číslem soutěžícího uvedeným ve startovní listině. Při požárním útoku a štafetě 4 x 100 m s překážkami musí mít připevněno startovní číslo družstva jeden z jeho členů. Při štafetě je tímto členem soutěžící na prvém úseku. V soutěžích I. kola a jiných soutěžích může pořadatel použití startovních čísel upravit jinak.

6)  Provádí-li se na čtvrtém úseku štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku přilbu
s integrovaným štítem, nebo navíc průhledný štít na obličej dosahujícím až k bradě, na obou rukou pracovní ochranné rukavice a pracovní stejnokroj II, nebo jiný pracovní oděv, který neobsahuje hořlavá syntetická vlákna (např. PES), odolný proti účinkům plamenů. Neprovádí-li se hašení, je ustrojen jako ostatní členové štafety.

9)  Při nesplnění některého ustanovení  tohoto pravidla  nebude soutěžícímu povolen start.

 

Doba na přípravu a provedení pokusu

Běh na 100 m s překážkami  do 2 minut

Štafeta  4 x 100 m s překážkami včetně umístění nářadí a rozmístění soutěžících do 5 minut

Požární útok   -  příprava  motorové stříkačky a nářadí na základnu do 5 minut

                       -  provedení do 2 minut

 

Provedení disciplín

1) Běh na 100 m s překážkami:

Soutěžící zaujme postavení na startu, po odstartování překoná překážku, uchopí hadice
a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednou půlspojkou je napojí na rozdělovač, připojí proudnici a proběhne cílem. Proudnici odpojí až na pokyn cílového rozhodčího. Ženy
a dorostenky místo překážky překonají  nízkou překážku. Rozmístění překážek a nářadí  je uvedeno na obr. č. 1.

2) Štafeta 4 x 100 m s překážkami:

Soutěžící uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí dotýkat země. Ruce soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku.  Po odstartování zdolá na prvém úseku štafety pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy. Po zdolání domečku se do nádrže s hořlavou kapalinou vlévá do stanoveného místa benzin. Tímto místem je levý bližší přední roh nádrže ve směru běhu. V pásmu předání předá štafetu soutěžícímu na druhém úseku. Při předání nesmí být štafeta hozena. Upadne-li štafeta na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává. Pro posouzení, zda byla předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující poloha štafety, nikoli poloha těl nebo končetin soutěžících. Soutěžící na druhém úseku zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Při doskoku soutěžícího z překážky se zapálí hořlavá směs v nádrži. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na, nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí z kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, uvede jej do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle. Překážky musí soutěžící překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím. Po každém pokusu se musí vylít obsah nádrže a použít nová směs (i když nebyla zapálena). Petrolej se nalévá do středu nádrže v době  vymezené na přípravu  pokusu. Rozmístění překážek a nářadí  je na obr. č. 3.

U žen, dorostenců a dorostenek se na čtvrtém úseku hašení neprovádí. Přenosný hasicí přístroj se jen  přenáší na označené místo (značku), kde se postaví. Ten nesmí spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem. Tato varianta se připouští též pro kategorie profesionální hasiči,  dobrovolní hasiči  a  členové občanských sdružení-muži. V tom případě nelze uznat národní rekord.

Pro soutěže I. kola a pro ženy a dorostenky ve všech kolech se připouští nahradit domeček překážkou s oknem. Tu soutěžící překoná tak, že okno proleze. Nesmí ji překonávat skokem plavmo. Žebřík se v tom případě nepoužívá.

     Ženy a dorostenky překonávají  na druhém úseku místo překážky nízkou překážku.

3) Požární útok:

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně a na motorovou stříkačku napojí přetlakový ventil. Od povelu rozhodčího „Na základnu!” se měří doba stanovená na přípravu pokusu dle pravidla
51 odst. 4. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku.  K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic a příslušenství přetlakového ventilu nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí s výjimkou odváděcí hadice přetlakového ventilu se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době  přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče (nákres požárního útoku je na obr. č. 4). Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice)  se nesmí opírat o druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do
2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.

Pro soutěže I. kola se připouští použití 4 ks  savic 1,6 m dlouhých, průměr 110 mm se šroubením, spojených do dvou dílů. V tom případě oba konce savic mohou přesahovat základnu a dotýkat se země.

Start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu se připouští až do II. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord.

 

Pokus

l)  V disciplínách běh na 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže má každý soutěžící možnost dvou pokusů.

2)  V disciplínách štafeta 4 x 100 m s překážkami má každá štafeta a v požárním útoku každé družstvo možnost jednoho pokusu.

3) Počet pokusů může být podle rozhodnutí pořadatele upraven.

4)   Pokus je platný, splnil-li soutěžící (družstvo) všechny předepsané úkony. Signalizace neplatného pokusu není důvod pro ukončení pokusu ze strany rozhodčího nebo soutěží-cích.

5) Pokus může být opakován, pokud jej soutěžící nemohl provést pro technickou závadu překážek, časomíry, nebo nářadí, které poskytl pořadatel, nebo bylo-li mu v provedení pokusu bráněno jiným soutěžícím nebo účastníkem soutěže, nebo nářadím jiného soutěží-cího.

6) Dosažený výkon není platný, nedosáhl-li ho soutěžící (družstvo) v řádném pokusu během soutěže a nepoužil-li nářadí odpovídajícího pravidlům požárního sportu.

7)  Soutěžícímu nesmí být při pokusu poskytnuta jakákoliv pomoc, kromě přidržení háku žebříku při výstupu na cvičnou věž. Tuto pomoc může poskytnout jen pověřený rozhodčí nebo člen technické skupiny.

8)  Soutěžícímu (družstvu) nesmí být povolen pokus, který z vlastní  viny zameškal.

Startování

1) Start  se povoluje nízký i vysoký.

2)  Startovat se může ze startovních bloků i bez nich. Při štafetě může startovat ze startov-ních bloků jen první soutěžící.

3)  Startér, pomocník startéra nebo pověřená osoba umístí každého soutěžícího v jeho příslušné dráze.

4)   Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér  nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. Ruce soutěžícího mohou přesahovat přes startovní čáru jen u disciplín výstup do 4. podlaží cvičné věže a štafeta
4 x 100 m s překážkami, pokud se dotýkají pouze žebříku. Zjistí-li pomocník startéra jakoukoliv závadu, musí dát startérovi znamení.

5) Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstarto-ván výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích
v klidu.

6)  Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru
a start se opakuje.

7)     Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní  postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Jestliže soutěžící po povelu „Pozor!” jakkoliv ruší ostatní startující, může se to považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstře-lem, považuje se to za chybný start.

8)     Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být napomenut. Zavinil-li soutěžící dva chybné starty, musí být z pokusu vyloučen. Při požárním útoku  může mít družstvo jen je-den chybný start.

9)   Následují-li další soutěžící soutěžícího, který zavinil chybný start, napomene startér pouze toho, který chybný start zavinil. Pokud se start nezdaří vlivem vnějších okolností, nebude napomenut nikdo.

10) Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.

 

Překonávání překážek

1)  Překážka může být překonána libovolným způsobem. Nesmí však být k jejímu překo-nání použito zavětrovacích vzpěr ani pomoci druhé osoby. Překážka s oknem nesmí být překonávána skokem plavmo.

2)   Seskok z kladiny  musí být proveden do vlastní dráhy a  za ohraničující čáru. Seskok z domečku musí být proveden do vlastní dráhy.

3)   Nepřekoná-li soutěžící překážku předepsaným způsobem, může se před tuto překážku vrátit a znovu ji překonat.

4)  Nepřekonání překážek znamená nesplnění pokusu.

 

Práce s nářadím

1) Soutěžící může pracovat s nářadím libovolným způsobem.

2) Rozvinutí hadic může být provedeno za běhu, na kladině nebo mimo ni.

3) Proudnice (štafeta) může být nesena při štafetě libovolně, s výjimkou probíhání cílové čáry nebo čáry odpojení, kde musí být proudnice nesena tak, aby bylo její napojení na hadici zřetelné.

4) Spojení spojek hadic, napojení na rozdělovač, odpojení proudnice může být provedeno
v běhu nebo v klidu.

5) Přenosný hasicí přístroj může být nesen libovolným způsobem, uveden v chod za běhu nebo v klidu.

6)  Spojky savic  při požárním útoku mohou být dotaženy  ručně nebo pomocí klíčů. Spo-jovat spojky  hadic a nastartovat motorovou stříkačku může kterýkoli soutěžící.

7)  Dopravní a útočné vedení může být provedeno libovolným způsobem. Hadice mohou být svinuty nebo složeny do „kotouče", „elipsy" nebo „harmoniky".

8)   Nastříkání terčů může být provedeno v libovolné poloze. Před vlastním stříkáním může kterýkoliv člen družstva překročit čáru stříkání (např. upadl), ale při výstřiku proudu vody na terč musí být každý člen družstva již zpět před čarou stříkání.

Neplatnost pokusu

1)   Nespojí-li soutěžící v disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s pře-kážkami spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub při použití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby při použití ROT spojek, nebo se spojky rozpojí
v průběhu pokusu.

2)  Drží-li soutěžící při přebíhání cílové čáry nebo čáry odpojení proudnici napojenou na hadici tak, že není zřetelně vidět napojení.

3)  Je-li proudnice od hadice odpojena po proběhnutí  cílem před pokynem cílového roz-hodčího k odpojení této proudnice.

4)  Kříží-li soutěžící dráhu nebo překáží-li jeho nářadí a zabrání-li nebo ohrozí pokus dru-hého  soutěžícího.

5)  Nesplní-li soutěžící všechny předepsané úkony, nedonese-li soutěžící do cíle stanove-né nářadí a neukončí-li pokus v předepsané  osobní výstroji.

6)  Seskočí-li soutěžící z kladiny před ohraničující čarou nebo na ni i jednou nohou, nebo seskočí-li z kladiny nebo domečku do sousední dráhy.

7)  Upadne-li štafeta a zvedne ji soutěžící, kterému je předávána, nebo je-li štafeta při předávání hozena a nebyla-li předávka uskutečněna v předávacím území.

8)   Není-li proudnice připojena před ohraničující čárou pásma odpojení a odpojena v pásmu odpojení.

9)  Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže a není-li po vytažení přívodního vedení z vody (po ukončení pokusu) přívodní vedení spojeno a sací koš na-šroubován. Je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího.

10) Je-li při stříkání do terčů proudnice (včetně půlspojky, na kterou je proudnice připojena) opřena o druhého člena družstva a překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo se jí dotýká.

11)  Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče.

12)   Použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívějšímu spojení signalizace terčů.

13)   Je-li v době přípravy motorová stříkačka nastartována na základně. To neplatí, pokud je start pokusu prováděn s motorovou stříkačkou  v chodu.

14)  Není-li požární útok ukončen  do  2 minut  po startu pokusu.

15) Je-li rozdělovač při disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s pře-kážkami při napojování půlspojky nesen.

16) Použije-li soutěžící při překonávání překážek zavětrovacích vzpěr nebo pomoci druhé osoby, nebo různý materiál nepatřící do nářadí dané disciplíny a zvýhodňujícího tak splnění pokusu. To neplatí pro použití terčíku, značky nebo rysky pro označení místa odrazu, došlapu, zápichu žebříku, předání štafety, spojení savic, umístění rozdělovače při požárním útoku apod.

17)  Nepřekoná-li soutěžící překážku se všemi předepsanými ochrannými pomůckami
a nářadím.

18)  Použije-li soutěžící motorovou stříkačku nebo nářadí, které neodpovídají těmto pravidlům.

19)  Nesplní-li dobu stanovenou na přípravu pokusu.

 

   Vyloučení ze soutěže

Soutěžící (družstvo) může být vyloučen ze soutěže:

a)      nepřístojné chování vůči rozhodčím a pořadatelům, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek, při pozitivním výsledku antidopingové zkoušky nebo nedostaví-li se ve stanovené lhůtě k antidopingové zkoušce či testu na alkohol,

b)      použije-li  jiného nářadí, než  které předal ke kontrole, anebo dodatečně upraveného,

c)      startuje-li některý člen družstva v obou štafetách nebo pod jiným startovním čís-lem, než mu bylo  přiděleno,

d)      prokáže-li se, že není příslušníkem, zaměstnancem, nebo členem zřizovatele nebo zřizovatelů, které reprezentuje v souladu s pravidlem 7 odst. 5, nebo s propozicemi soutěže.